Drangeid | Bud ønskes | Spennende kombinasjonsbolig med stort næringslokale | Garasje | Påmeldingsvisning

Drangeid 26

844_695788464.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 2 450 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Drangeid 26
4405 Flekkefjord

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1885

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 388 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-22-0082

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende på Drangeid, ca 2,5km fra Flekkefjord sentrum. Kort vei butikk, lekeplass, badeplasser både i sjøen og selura, Offentlig transport like utenfor boligen.

Tomt

Eiet tomt på 306 kvm.
Opparbeidet med parkering og terrasse..

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 141 kvm, Bruksareal: 293 kvm

Underetasje: BRA/P-Rom: 152/0 kvm
1.Etasje: BRA/P-Rom: 98/98 kvm.
2.Etasje: BRA/P-Rom: 43/43 kvm

Parkering

Parkering i garasje og på parkeringsplass foran bygget. Det er også en kommunal parkeringsplass like ved hvor man kan stå i 48 timer.

Reguleringsforhold

Bygget ligger inn under reguleringsplan for Vollebakken / Drangeid fra 1983 og er regulert til forretning, kontor m.v

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etasje: Stue, kjøkken, gang, vaskerom, bad, soverom.
2.etasje: 3 soverom, kontor, gang.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Boligen er oppført i tre- og betongkonstruksjon og er over tre
etasjer.
Boligen er påbygget på 1960 tallet, 2 etasje er pusset opp i
2013-2014 og deler av 1 etasje i 2015. Det er skiftet
taktekking på hovedtaket i 2020. Bad og kjøkken er fra 2009.
Boligen har slitasje og renovering må påregnes.
Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til
isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt
da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et
avvik i forhold til dagens standard.
Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkt.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stuen. Varmekabler i gulv på bad, ellers elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 8670,50 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 5.608,-.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 3.498,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året.
Det er vannmåler i bygget.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1909/900026-1/41 06.03.1909 ERKLÆRING/AVTALE
GRUNNLEIE NOK 6.40 IFL SKJØTE TL 6/3 1909

1914/900009-1/41 10.02.1914 ERKLÆRING/AVTALE
ÅRLIG ANDEL NOK 0.50 I GRUNNLEIEN FOR BNR 94 IFL
SKJØTE
TL 10/2 1914

1956/458-1/41 07.05.1956 BESTEMMELSE OM GJERDE

1965/1479-1/41 26.10.1965 FORKJØPSRETT
1965/1541-1/41 06.11.1965 ** NYE VILKÅR

1969/1955-1/41 12.11.1969 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

1970/785-1/41 27.04.1970 ERKLÆRING/AVTALE
vedr. eventuell erstatning ved ekspropriasjon

1991/1722-1/41 02.07.1991 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4207 GNR: 103 BNR: 168
Best. ang. garasje.

1992/3121-1/41 30.10.1992 RETTIGHET
Rettighetshaver: Nordesign AS
ORG.NR: 950 952 741
LEIEAVTALE
LEIE AV NÆRINGSLOKALE.
IKKE RETT TIL FRAMLEIE

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 699 240 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 517 264 per 2021

Andre opplysninger

Integrerte hvitevarer medfølger handelen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av André Tveida, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Drangeid 26 - 4405

Flekkefjord, Norge