Bjørnestad – Innholdsrik enebolig med nydelig utsikt mot fjorden – Båtfeste – Flott opparbeidet tomt

Bjørnestadveien 111

195_757173298.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 3 490 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Bjørnestadveien 111
4550 Farsund

Kontaktperson

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1975. Påbygd i 2012.

Matrikkel

Gnr. 113 bnr. 10 i Farsund kommune

Oppdragsnummer

8-23-0017

Adkomst

Fra Farsund mot Åpta. Ta av før Ravneheitunellen mot Bjørnestad. Følg veien til boligen kommer på høyre siden når man er på vei nedover mot fjorden.
Boligen er merket med plakat fra Exbo eiendom

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Bjørnestad på Øyna, ei øy rett utenfor Farsund sentrum, som er landfast med bro.
Fra eiendommen er det bare en kort spaserstur ned til sjøen hvor man kan bade og fiske i Bjørsvika, ei idyllisk og skjermet bukt hvor denne eiendommen har båtfeste.

Ypperlige turmuligheter langs veien, ca. 5 km i variert terreng, som går rundt hele øya med mulighet for avstikkere bl.a. til Kistefjellet og Berje hvor det er rester etter bygdeborg.
Boligen ligge Ca. 6,5 km til sentrum.
I området er det både fastboende og fritidsboliger. Eiendommen er godt egnet til bruk som både bolig og fritidsbolig.

Skolebussen går fra bunnen av Bjørnestadbakken ca 1 km fra boligen.

Tomt

Eiet tomt på 1056 kvm.
Tomta er flott opparbeidet med flere hyggelige uteplasser og lune uteplasser. Utgang fra stua til en skjermet uteplass med terrasse, plen, skiferbelagt parti og grillhytte med peis.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 164 kvm, Bruksareal: 225 kvm

1.Etasje: BRA: 153 kvm, P-ROM : 151 kvm, S- ROM : 2 kvm
Underetasje: BRA: 72 kvm, P-ROM: 13 kvm, S-ROM: 59 kvm

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i regulert område avsatt til boligbebyggelse , jfr. plannavn Bjørnestad, Bjørsvika , ikraftredelse 17.06.2004

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1 etasje: Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, 4 soverom, bad, vaskerom og kjølerom.
U.etasje: VIndfang, hall, soverom, gang, bad, kjellerstue, teknisk rom og bod.

Båtfeste og parkeringsplass.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
TIlbygget stemmer med dagens bruk, men hovedhuset er endret fra opprinnelig tegning.

Standard

Tilstandsrapport utarbeidet av takstmann Karstein Brox.
Denne konkluderer med følgende: Enebolig bygget i 1975, ferdigattest 3/6-1975. Stua er utvidet/ombygget i forhold til opprinnelig tegning. Det er ikke ferdigattest på tilbygg eller ombyggingen. Vindu i vestvendt vegg i kjøkken er tatt ut. Karnappvindu har skader og anbefalt byttet.
Rapporten er vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming

Vedovn i stua. Varmepumpe luft til vann i gang nede.

Vei, vann, kloakk

Privat vei.
Vann fra grunnboret brønn.
Avløp via septiktank med overløp til grøft.
Kommunen opplyser at slamavskiller ble sist tømt 5.10.2021 uten avvik.
Neste tømming er 5.10.2023.

Offentlige avgifter

Fakturerte gebyrer 2022:
Slamavskiller: 1538,-
Renovasjonsgebyr standard bolig: 3 256,-
Grunngebyr renovasjon bolig: 950,-
Eiendomsskatt: 3 522,-
Grunngebyr slam: 408,-
Feie- og tilsynsavg. 1 løp: 976,-
Tilsammen kr: 10 650,-

Fakturert hittil i 2023: 5 779,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1975/3197-1/40 Erklæring/avtale 26.11.1975
Pliktig tilkobling til off. kloakk m.v.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på bolig datert 03.06.1975
Det foreligger ferdigattest på tilbygg bolig datert 22.03.2012.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig
kr 515 142 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig
kr 1 854 542 per 2021

Andre opplysninger

Gulvet i stua har blitt nytt etter at fotografen tok bildene, det er nå nye lyse gulv fra Alloc.

Avtalen om båtfeste og parkeringsplass vil bli tinglyst sammen med skjøtet på denne eiendommen. Avtalen er i dag tinglyst på en annen eiendom, og vil bli flyttet over til å gjelde denne.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karstein Brox , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Bjørnestadveien 111 - 4550

Farsund, Norge