Enebolig på romslig tomt

Mosvoldveien 29

152_1505232801.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 600 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Om eiendommen

Boligen ligger i et rolig og veletablert boligområde, ca. 3 km fra Farsund sentrum. Fra området er det gang- og sykkelvei til barne- og ungdomsskolen. Boligen ligger på en tomt med sol fra tidlig morgen til sent på kvelden midtsommers. Området er meget barnevennlig med flere lekeplasser i feltet, og kort vei til fotballbanen, skogen og lysløypen rundt Mosvoldtjernet.

Boligen ansees å være et renoveringsobjekt.

Kontakt megler for privat visning.

Beliggenhet

Boligen ligger i et rolig og veletablert boligområde, ca. 3 km fra Farsund sentrum. Fra området er det gang- og sykkelvei til barne- og ungdomsskolen. Boligen ligger på en tomt med sol fra tidlig morgen til sent på kvelden midtsommers. Området er meget barnevennlig med flere lekeplasser i feltet, og kort vei til fotballbanen, skogen og lysløypen rundt Mosvoldtjernet.

Standard

Romhøyden i underetasjen er målt til 2,29 og 2,34 i boder.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 08.02.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Enebolig – Byggeår: 1970
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen på Mosvoldveien 29 består av underetasje og hovedetasje og er fra 1970. Bygget i sin helhet bærer preg av alder og har i tillegg hatt en vannskade som har gått inn i konstruksjoner. Bygget slik det står nå, må enten totalrenoveres eller rives og bygges på nytt, skadene er omfattende og overflater innvendig må tas. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3
Utvendig > Veggkonstruksjon – 2. Murstein i forband.
Vurdering av avvik: Rustsprengning i drager over vinduer/dører, vises som sprekker i innpussingen.
Konsekvens/tiltak Lokal utbedring må utføres.

Utvendig > Vinduer. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
Vurdering av avvik:
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
Konsekvens/tiltak
Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
Samtlige vinduer er moden for utskiftning.

Utvendig > Dører. Bygningen har teak hovedytterdør, teak balkongdør, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre.
Vurdering av avvik:
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Konsekvens/tiltak Skadede dører må erstattes med nye. Dører må skiftes ut

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Understøttet terrasse i tre.
Vurdering av avvik:
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Det er avvik: terrassen har kolapset
Konsekvens/tiltak Tiltak: Gjennoppbygging

Innvendig > Overflater. Innvendig er det gulv av betong , teppe og belegg. Veggene har tapet, trepanel,, ubehandlet plater, betong og strie. Innvendige tak har malte plater, ubehandlet ,trepanel og himlingsplater.
Vurdering av avvik:
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er registrert svertesopp på overflater.
Konsekvens/tiltak
Overflater må utbedres eller skiftes.
Overflater må rengjøres, for å fjerne svertesopp.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpt gulv i kjeller med tilfarer gulv.
Vurdering av avvik:
Det er påvist andre avvik:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Vannskade i etasjeskille ved bad, soverom og gang i 1. etasje Underetasje er hall, garasje, toalettrom og arbeidsrom påvirket. Fukt på gulv i bod.
Konsekvens/tiltak Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Etasjeskille må åpnes opp, tørkes og gjennoppbygges.

Innvendig > Rom Under Terreng. Hulltaking er ikke foretatt, da det er åpenbare avvik i konstruksjon. Målinger har gitt følgende resultater. Måling med pigg har påvist over 27 Vekt% Tørt under 11,9% vekt % Akseptable 12 – 15,9 vekt % Fuktig 16 – 19,5 vekt % Meget fuktig 19,6 – 27 vekt % Vått / fritt vann over 27 vekt %
Vurdering av avvik:
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking.
Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg.
Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Konstruksjoner må skiftes ut

Våtrom > Underetasje > Arbeidsrom > Generell. Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid. følgende kan nevnes: rommet har ikke tilfredstillende ventilasjon. rommet har ikke tettesjikt på gulv Overflater er slitt og det er påvist fukt / vannskader
Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Konsekvens/tiltak Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Våtrom > Underetasje > Arbeidsrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Målinger har gitt følgende resultater. Måling med pigg har påvist over 27 Vekt% Tørt under 11,9% vekt % Akseptable 12 – 15,9 vekt % Fuktig 16 – 19,5 vekt % Meget fuktig 19,6 – 27 vekt % Vått / fritt vann over 27 vekt %.
Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er påvist fukt i konstruksjon
Konsekvens/tiltak Tiltak: Konstruksjon må skiftes

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Generell. Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. rommet har vannskader i konstruksjon og må totalrenoveres.
Vurdering av avvik:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konstruksjonen har vannskader i etasjeskille / gulv.
Konsekvens/tiltak Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom. Det er lekkasje i vann eller avløp. dette er synlig ved wc og i garasje.
Vurdering av avvik: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.
Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Konstruksjon må skiftes

Spesialrom > Underetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon. Toalettrom med belegg på gulv, tapet på vegger og malt panel i himling rommet har toalett, servant og speilskap
Vurdering av avvik:
Det måles fuktverdier opp imot faregrensen for en skadeutvikling
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett.
Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte.
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Konsekvens/tiltak
Skader i rommet må utbedres.
Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Rommet må totalrenoveres.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Innvendige vannledninger er av kobber.
Vurdering av avvik:
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Anlegget er frakoblet grunnet lekkasje.
Konsekvens/tiltak Tiltak: Det må installeres nytt anlegg

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Se tilstandsrapport

Tomteforhold > Terrengforhold. Lettskrånet tomt med mye vegetation.
Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Konsekvens/tiltak
Det bør foretas terrengjusteringer.
Tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.

TG 2:
Utvendig > Nedløp og beslag. Renner, nedløp er av plast.
Vurdering av avvik:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Boligen har feieluke på loft

Utvendig > Nedløp og beslag – 2. Renner og beslag i metall
Vurdering av avvik:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Boligen har feieluke på loft

Utvendig > Veggkonstruksjon. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning.
Vurdering av avvik:
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Konsekvens/tiltak
Råteskadet trekledning må skiftes ut.
Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre.
Vurdering av avvik:
Det er avvik: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Deler av isolasjon på loft mangler, fare for kondens.
Konsekvens/tiltak
Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser.
Andre tiltak: Lokale utbedringer i gesims. Lokale utbedringer på loft

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger – 2. Utkraget balkong i tre.
Vurdering av avvik:
Det er påvist andre avvik:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Konsekvens/tiltak
Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Andre tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når dener snøfri.
Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking. Rekkverk må rengjøres og behandles.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Konsekvens/tiltak Det bør gjennomføres radonmålinger.

Innvendig > Pipe og ildsted. Boligen har mursteinspipe,kamin og sotluke/feieluke.
Vurdering av avvik: Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Mistanke om lekkasje rundt pipe på tak. ( Se takkonstruksjon)
Konsekvens/tiltak
Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Utbedre skade ved pipe på tak

Innvendig > Innvendige trapper. Boligen har tretrapp med belegg i trinn
Vurdering av avvik:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er avvik:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i
trapper.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
fuktskader på trapp.
Konsekvens/tiltak
Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
Tiltak:
Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Fukt i trapp må tørkes. Trapp må behandles.

Innvendig > Innvendige dører. Innvendig har boligen finèrdører.
Vurdering av avvik:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. flere dører tar i karm pga skjevheter. enkelte dører lar seg ikke lukke.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring må påregnes.
Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning. Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat og en mindre del av platen er i stein. innredning har komfyr.
Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Konsekvens/tiltak Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Det er avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak
I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Boligen har naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegg / vinduer, som var vanlig på byggetidspunktet.
Vurdering av avvik: Det er avvik: Utvendig ventilrister har rustskade
Konsekvens/tiltak Tiltak: Utskiftning av ventilrister

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Se tilstandsrapport

Tomteforhold > Drenering. Dreneringen er fra 1970.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Konsekvens/tiltak Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er såleblokk under
grunnmur av blokker.
Vurdering av avvik: Innsiden av grunnmuren har misfarging.
Konsekvens/tiltak Lokal utbedring må utføres.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Utvendige avløpsrør er av plast Utvendige avløpsledninger er fra 1970. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og utvendige vannledninger er av jernrør. Utvendige vannledninger er fra 1970. og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendigevannledninger.
Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Avløpsanlegget må sjekkes.Tatt i betraktning at det er skader innvendig, er det en fare for at det kanvære skader i utvendig ledninger.I forbindelse med utskiftning innvendig, vil det være fornuftig å skifteutvendige ledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Adkomst

Fra Farsund sentrum kjør Nordre vei mot Vanse. Kjør til venstre ved Europris. Fortsett rett opp og ta til venstre ved sluttet av veien. Følg veien oppover, og ta til venstre etter ca. 300 meter. Boligen ligger rett frem og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt. Garasje i boligen, dog dårlig adkomst.

Tomt

Tomten er meget tilgrodd.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse , tilhører reguleringsplan I-J-K-L – område ( Mosvoll ) , datert 08.10.1969. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Ansvarlig megler

Anita Cecilie Gabrielsen

Adresse

Mosvoldveien 29 - 4550

Farsund, Norge