Har du lyst til å bo på byens solside? Kjørestad – Innholdsrik eiendom med romslig garasje og heis til boligen.

Skipperveien 31

039_1398611605.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Skipperveien 31
4550 Farsund

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Enebolig med garasje

Byggeår

1962

Matrikkel

Gnr. 1 bnr. 562 i Farsund kommune

Oppdragsnummer

8-23-0057

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Attraktivt boligområde med kort gang-eller sykkelavstand til skole, barnehage, badehuset, båthavn og ca 1 km til Farsund sentrum.
Gode solforhold med sol fra morgen til kveld og lunt for nordvesten. Barnevennlig med mange barn i nærområdet, lekeplass i umiddelbar nærhet og trygg skolevei.

Tomt

Eiet tomt på 461 kvm.
Flott opparbeidet tomt med flere solrike og usjenerte terrasser. Blomsterbed og div. busker.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 184 kvm, Bruksareal: 190 kvm

Hovedetasje: BRA 125 kvm, P-rom 125 kvm
Sokkeletasje: BRA 65 kvm, P-rom 59 kvm, S-rom 6 kvm

Garasje
1.etasje: BRA 27 kvm, S-rom 27 kvm
2.etasje: BRA 21 kvm, P-rom 21 kvm

Parkering

God parkering i garasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommunedelplanen for Farsund-Lista 2018-2028 under uregulert område og er godkjent til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen går over to plan og har følgende innhold:

Hovedetasje: Entre, gang, kjøkken, stue, 2 soverom, grov kjøkken, bad/vaskerom og hall med heis.
Sokkeletasje: Vindfang, 2 soverom, stue med åpen kjøkkenløsning, bad, vaskerom og bod.

Romslig garasje med elektrisk portåpner og heis med direkte adkomst til hovedetasjen evt til disponibelt rom i  sokkeletasjen.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Utvidelse og ombygging avc kjeller stemmer ikke med godkjente tegninger. Tegninger stemmer ikke med dagens bolig i 1-etasjen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget i 1962 beliggende i ett veletablert boligområde i Farsund kommune.
Boligen ligger nærme skole og sentrum med kommunalt tilbud.
Det er kun boligen som inngår i rapporten.
Garasje er ikke kontrollert, vedlagt en enkel beskrivelse.
Garasjen har generellt en god byggeskikk og standard med innlagt heis.
Boligen er vurdert utfra byggeår og hva som ansees som normal bruks- og aldersslitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no

Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.
Lykke til!

Oppvarming

Vedovn i stua i hovedetasjen. Varmepumpe i stue i kjeller og i stue hovedetasjen.
Varmekabler på begge bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale gebyrer 2022:
Abbonement vann 2422,-
+ Forbruk vann 7,86 pr m3.
Grunngebyr renovasjon bolig 3731,-
Abbonement avløp 2152,-
+ Forbruk avløp 15,60 pr m3
Målerleie 126,-
Feie- og tilsynsavgift 1 løp 488,-
Eiendomsskatt 2528,-
Tilsammen: 13 328,-

Fakturert i 2023: 14 641,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1962/645-1/40 Bestemmelse om gjerde 02.06.1962

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på tilbygg boligen datert 27.11.1972

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke F . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig
kr 618 939 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig
kr 2 228 179 per 2021

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Skipperveien 31 - 4550

Farsund, Norge