Sentrum | Koselig liten bolig med sentral beliggenhet | Båtplass i flytebrygge | Ikke boplikt | Påmeldingsvisning

Fjellgaten 24

435_609176835.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 1 490 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Fjellgaten 24
4400 Flekkefjord

Kontaktperson

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

17751799

Matrikkel

Gnr. 203 bnr. 107 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-24-0012

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i ett etablert område for bolig i Flekkefjord sentrum. Ligger med umiddelbar nærhet til alle sentrumsfasiliteter som butikker, kafeer, restauaranter m.m.

Tomt

Eiet tomt på 60 kvm.

Arealer og fordeling per etasje

Fritidsbolig: Primærrom: 38 kvm, Bruksareal: 54 kvm, BRA-i:54 kvm , TBA: 30 kvm, Sekundærrom: 16 kvm.

Etasje 1: BRA-i: 38 kvm, TBA: 30 kvm.

Loft: BRA-i: 16 kvm, ALH: 5 kvm.

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i uregulert område. Navn på plan boligen ligger under: Øvrebyen.
Reguleringsformål: Boliger – Spesialområde bevaring.

For meldepliktige bygninger (bygninger er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova §25 at ei vurdering av verneverdien må gjøres før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Etasje 1: BRA-i: Stue, kjøkken og bad/vaskerom.

Loft: BRA:i: 2 soverom.

Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer.

Standard

Boligen er en del av eldre trehusbebyggelse i Flekkefjord sentrum og er merket med byggeår på ca. 1775-1799.
Ifølge eier medfølger det tinglyst båtplass nr. 5 fra gnr 203, bnr 1762 (tinglyst i 2003)I slike eldre boliger må det forventes skjeve gulver/overflate, lav takhøyde samt nedbøyinger i takkonstruksjoner og dette er en del av sjarmen med slike boliger.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Deler av taktekke er fra byggeår.
-Det mangler snøfangere på taket.
-Enkelte vinduer har høy alder og må forventes å skiftes den neste tiden.
-Deler av utvendig kledning er fra byggeår.
-Takkonstruksjoner har nedbøyinger.
-Utvendige og innvendige vann og avløpsnett er over 25 år.
-VVS tank er over 20 år.

Avvik TG3:
-Det er klare høydeavvik på gulver.
-Det anbefales full oppgradering av våtrommet.
-Pipe har ikke alle sider synlig for inspeksjon.
-Hemstrapp mangler rekkverk.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Sentral beliggenhet i Flekkefjord sentrum.
-Nærhet til alle sentrumsfasiliteter og byfjorden.
-Nytt yttertak mot øst i 2023.
-Ytterdører er nye de siste 10 årene.
-Overflater er jevnlig vedlikeholdt.
-Romslig terrasse.
-Båtplass medfølger.

LOVLIGHET
Fritidsbolig
Det foreligger ikke tegninger
Boligen er en del av eldre bebyggelse i Flekkefjord sentrum og det foreligger ingen tegninger annet enn fasadetegning mot fjorden.

Hele rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyrt ovn i stue, for øvrig elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 4 156 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 731. Faktureres direkte til eier 2 ganger i året.

Kommentar: Forbruk vann og avløp kommer i tillegg til fast avgift.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte til eier 2 ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2012/337489-2/200 Bruksrett
02.05.2012
Rettighetshaver:Sigbjørnsen Petra Irene
Fnr: 09043735230
Gjelder i 5 år

2012/337489-3/200 Bruksrett
02.05.2012
Rettighetshaver:Sigbjørnsen Olav
Fnr: 29023237561
Gjelder i 5 år

0/901235-1/41 Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE – BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930

2020/1064829-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
01.01.2020 00:00

RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER:

2003/1430-1/41 Erklæring/avtale
30.05.2003
rettighetshaver:Knr:4207 Gnr:203 Bnr:107
Rett til båtplass

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

På eldre boliger er det ikke uvanlig at ferdigattest har uteblitt. For tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998 er det ikke lenger mulig å få utstedt ferdigattest. Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd. Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2022: kr. 148 151.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Fjellgaten 24 - 4400

Flekkefjord, Norge