Lyngdal kommune har faste helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter innen omsorgstjenesten

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene.
Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo.

Virksomhet for forebygging og livsmestring består av døgnenheter psykisk helse, (Team voksen) bofellesskap for enslige mindreårige og psykisk helsetjenester og rusomsorg.

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 8 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.

Virksomhet for habilitering består av avlastning til barn og ungdom og boligbaserte tjenester som yter bistand til mennesker med sammensatte behov, hvorav den største gruppen er personer med utviklingshemming.
Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alternativt hver 4. helg med lange vakter.

En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.
Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

ARBEIDSOPPGAVER:

  • Pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
  • Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
  • Psykisk helsearbeid
  • Bo-oppfølging
  • Helsehjelp

KRAV TIL UTDANNING:

  • Syke- eller vernepleierstudent

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

  • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
  • Vilje til å stå på
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

DET TILBYS:
Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale.
Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår. For alle stillinger må en levere politiattest jfr. Helsepersonell loven § 20a og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
Stillingene lønnes i hht. kommunens lønnspolitikk for studenter, alternativt i henhold til gjeldende tariff som assistent eller relevant fagbrev dersom dette gir høyere avlønning.

Studenter som tilbys arbeid under utdanning (fast og vikar) avlønnes normalt som følger:

1.års student lønnes som assistent
2.års student lønnes tilsvarende begynnerlønn for fagarbeidere (ved bestått 60 studiepoeng)
3.års student lønnes tilsvarende begynnerlønn for høyskoleutdannet (ved bestått 120 studiepoeng)
Som et ekstra rekrutteringstiltak har kommunen vedtatt å ta i bruk følgende stipendordning i tillegg til ordinær lønn.

Syke- og vernepleierstudenter som inngår avtale om 6 ukers sommerjobb i 75 – 100 % stilling i tillegg til fast helgestilling i omsorgstjenestene, får en årlig bonus i tillegg til ordinær lønn:

sommerjobb etter at en har bestått 60 studiepoeng gir kr. 15 000 i bonus
sommerjobb etter at en har bestått 120 studiepoeng gir kr. 18.750 i bonus
sommerjobb etter at en har bestått 180 studiepoeng gir kr. 25 000 i bonus

Personlige egenskaper vektlegges i stor grad og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Det vil være løpende inntak på stillingene. En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden sin, men når det er behov for flere ansatte blir søkerlisten vurdert og aktuelle kandidater vil da bli kontaktet for et intervju/samtale.

Vi ber om at alle oppgir ønsket arbeidssted i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
– Avdelingsleder forebygging og livsmestring: Avdelingsleder: Eline Sindland 90408052
– Avdelingsleder virksomhet for institusjon og hjemmetjenester Gunn Venke Lund 92291484
– Avdelingsleder virksomhet for habilitering Geir Helge Heddeland 91824377

Søknadsfrist: 31.07.2024

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiver

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 300 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Næringslivet er preget av utvikling innen handel og turisme. Samtidig er det stor sysselsetting innen treindustri, jordbruk og skogbruk. Slagordene fornye, forbedre, forenkle og forene er fire verdiord som bærer i seg kjernen til hvordan kommunen skal bygges videre. Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å søke våre stillinger.

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Faste helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter innen omsorgstjenesten - Våren 2024

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Deltid

Søknadsfrist:

2024-07-31T00:00:00