Politifaglig etterforskningsleder

Ved Vestre Agder Driftsenhet, Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon, er det ledig en 100% fast stilling som
politioverbetjent (SKO 0287), med funksjon som Politifaglig etterforskningsleder (PEL).

Stillingen innebærer faglig ansvar for straffesaksportefølje, samt ansvar for riktige prioriteringer innenfor denne porteføljen.

Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon er organisert med politistasjonssjef som personalansvarlig for ansatte
ved tjenesteenheten. Politikontakten er stedfortreder for stasjonssjefen. Politifaglig etterforskningsleder (PEL) samarbeider tett med ledelsen ved stasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta, tilrettelegge og delta i den praktiske ledelsen av etterforskningen, samt selv forestå den taktiske etterforskningsledelse når dette ansees som nødvendig.
 • Kvalitetssikre og prioritere saker, samt fordele saksansvar/etterforskningsoppgaver.
 • Kunne lede etterforskingen av større sakskomplekser som tilfaller tjenesteenheten og GDE Vestre.
 • Sørge for at arbeidet utføres rasjonelt, effektivt, økonomisk og i samsvar med lover, instrukser og gitte
  retningslinjer.
 • Forestå opplæring av egne mannskaper.
 • Holde seg oppdatert på lovendringer, retningslinjer og instrukser innenfor fagfeltet.
 • Mulighet for å delta i noe operativ turnustjeneste, bla i helgene. 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Eksamen fra Politiskolen / politihøgskolen
 • Videreutdannelse innen etterforskning/etterforskningsledelse
 • Minimum 5 års erfaring innen etterforskningsfaget, kan i særlige tilfeller fravikes.
 • Godt kjennskap til lovverket innenfor gjeldende ansvarsområde
 • Gode IT kunnskaper i BL, STRASAK og Indicia.                                                                                                             
 • IP4 godkjent eller forpliktet til å bli det.                                                                                                                           
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig:

 • Videreutdanning innen avhørsteknikk
 • Erfaring innen etterforskningsledelse
 • Erfaring med prosjektstyring i Indicia i større, komplekse saker.
 • Kjennskap til analyseverktøy som Cellebrite, analyst notebook, eller liknende

Andre krav:

 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må
  innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • For denne stillingen må man også sikkerhetsklareres for HEMMELIG.
 • Ved å søke på stilling i politiet samtykker man til at det vil bli foretatt en skikkethetsvurdering i forkant
  av eventuelt intervju.

Personlige egenskaper

 • Ha evnen til å analysere, planlegge, organisere og styre mot vedtatte mål
 • Like å ta ansvar, være løsningsorientert og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt
 • Evne til å motivere andre
 • Evne til å formidle kunnskap til andre

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 667.700 – 708.000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Liv Versland Seland, Politistasjonssjef, 45735862, liv.seland@politiet.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Agder politidistrikt

Referansenr.: 4800595889
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 21.06.2024

Om arbeidsgiver

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 24 kommuner der det bor nærmere 310.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kjerstin Askholt og visepolitimester Morten Sjustøl.

Agder politidistrikt har omtrent 730 ansatte, og er nå organisert med 10 politistasjonsdistrikt som inneholder 15 politistasjoner. Politistasjonsdistriktene ligger under tre geografiske driftsenheter (Vestre Agder driftsenhet, Midtre Agder driftsenhet og Østre Agder driftsenhet).

I tillegg til geografiske driftsenheter har politidistriktet fire funksjonelle driftsenheter (felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie). I tillegg kommer PST og tre lederstøttestaber (kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR/HMS).

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Politifaglig etterforskningsleder

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-06-21T00:00:00